Regulamin sklepu internetowego cosnasen.pl

Regulamin sklepu cosnasen.pl
Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://cosnasen.pl , należącym do ALIAS JANUSZ BAŃKOWSKI , ul. Kostki Napierskiego 36, 40-664 Katowice , NIP 6412085368
.

 1. Zakres obowiązywania regulaminu
  Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla Konsumentów.
  Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zawarcie umowy
  Umowa sprzedaży zostaje zawarta z ALIAS JANUSZ BAŃKOWSKI z siedzibą w Katowicach.
  Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.
  Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.
 3. Język i zasady utrwalania umowy
  Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
  Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
 4. Dostawa produktów
  W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
  Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.
 5. Płatności
  W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
  • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
  • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
  Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
  Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy są określone w https://cosnasen.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy/
  Prawo do odstąpienia i zwrot towaru dopuszczalny jest pod warunkiem ,że towar jest pełnowartościowy, zapakowany w oryginalne opakowanie , nie nosi śladów użytkowania ani montażu . W przypadku materacy zrolowanych , zwrot możliwy tylko dla materacy oryginalnie zrolowanych.
 7. Szkody powstałe podczas transportu
  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 8. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy
  Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
  Reklamacje można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cosnasen.pl
  • na piśmie na adres: Salon Coś Na Sen , ul. Kostki Napierskiego 36, 40-664 Katowice
  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
  Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
 9. Odpowiedzialność za wyrób od momentu wydania go Kupującemu , upoważnionej przez Kupującego osobie , albo przewoźnikowi ponosi Kupujący (decyduje najwcześniejszy moment)
 10. Odpowiedzialność za wyrób w tytułu gwarancji na ograniczona jest w zakresie maksymalnym prawnie , tylko do gwarancji określonej w warunkach gwarancji producenta wyrobu .
 11. Strony postanawiają ,że Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na wyrób na następujących zasadach :
  a) czas trwania rękojmi na wyrób – 2 lata , liczone od momentu wydania wyrobu Kupującemu
  b) rękojmia obejmuje tyko obszar Rzeczypospolitej Polskiej
  c) z tytułu rękojmi, w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, przysługuje prawo naprawy wyrobu . W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości naprawy wyrobu , albo jego części Kupującemu – według uznania Sprzedawcy – przysługiwać będzie prawo wymiany wyrobu na nowy , albo jego części na wolny od wad , obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy tylko w przypadku kiedy wada ma istotne znaczenie wpływające na użytkowanie wyrobu. Wadliwy wyrób lub jego część wymieniony na wolny od wad , w przypadkach określonych przez sprzedawcę przechodzi na własność Sprzedawcy.
  d) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności , bez względu na tytuł prawny roszczenia , w szczególności jeśli Kupujący wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego nabycia (zakupu).
  e) Rękojmia nie obejmuje w szczególności wad wyrobu powstałych w wyniku :
 • niestosowania się do instrukcji obsługi , zaleceń Sprzedawcy
 • nieodpowiedniego składowania , transportu
 • nieprawidłowego jego dobrania , zmontowania i eksploatowania
 • naturalnego / zwykłego zużycia
 • różnic optycznych w kolorze
 • uszkodzenia mechanicznego albo uszkodzenia , które powstało w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
 • zmiany lub przeróbek wyrobu niezatwierdzonych przez Sprzedającego , które miały wpływ na wystąpienie wady
 • zaniedbania ( np. nie wykonania naprawy natychmiast po stwierdzeniu wady)
  f) Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Sprzedawcy w terminie 7 dni od momentu stwierdzenie (według Kupującego) wady ( pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi)
  g) zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi Kupujący zobowiązany jest dokonywać w języku polskim , na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy z tytułu rękojmi , na którym wskazane są w szczególności : rodzaj reklamowanego wyrobu ( nazwa , wymiar , nr , producent) , numer faktury lub paragon potwierdzający zakup wyrobu od Sprzedawcy , dzień stwierdzenia wady , zakres ujawnionych wad, okoliczności powstania wad, dokładny opis wad , , wskazanie wadliwej ilości towaru. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola określone w formularzu reklamacyjny orz załączyć do niego wszystkie wymagane przez Sprzedającego załączniki ( np. zdjęcia , nagrania video potwierdzające powstanie wady). Kupujący zobowiązany jest w terminie i zakresie określonym przez Sprzedawcę dostarczyć Sprzedawcy wszelkie informacje i dokumenty określone przez Sprzedawcę, niezbędne w ocenie Sprzedawcy do rozpatrzenia reklamacji.
  h) Zgłoszenie reklamacyjne nie złożone na formularzu , niezawierające wszystkich danych oraz załączników , informacji i dokumentów określonych przez Sprzedawcę , może nie być traktowane przez Sprzedawcę jako zgłoszenie reklamacyjne, a reklamacja może nie być rozpatrywana przez Sprzedawcę ( bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu przez Sprzedawcę) do czasu usunięcia ( w ocenie Sprzedawcy) wszelkich braków przez Kupującego.
  i) Na żądanie Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany w terminie i zakresie określonym przez Sprzedawcę zgodnie z dyspozycją Sprzedawcy , dostarczyć lub udostępnić Sprzedawcy reklamowany wyrób lub wykonać czynności weryfikacyjne określone przez Sprzedawcę ( według wytycznych Sprzedawcy ) i przesłać do Sprzedawcy wykonaną podczas tych czynności dokumentację. W przypadkach określonych przez Sprzedawcę , po zakończonej procedurze reklamacyjnej , Kupujący na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji reklamowanego wyrobu i prześle w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę , określone przez Sprzedawcę potwierdzenie.
  j) Sprzedawca będzie miał prawo odrzucić reklamację w szczególności w przypadku gdy Kupujący nie zapewni mu możliwości zbadania reklamowanego wyrobu lub nie dostarczy informacji lub dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę.
 1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego za szkody wynikające z umowy i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych dokumentów stanowiących integralną część umowy , bez względu na tytuł roszczenia . maksymalnie do wartości wadliwej części wyrobu (lub wadliwej części usługi) , powiększony o koszt naprawy , określone według stawek Sprzedawcy; w przypadku gdy roszczenia Kupującego nie wynikają z wadliwości wyrobu lub usługi , odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wartości tej części wyrobu lub usługi , która została niewykonana lub nienależycie wykonana. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego jedynie wówczas gdy szkoda spowodowana jest rażącym niedbalstwem Sprzedawcy lub celowym działaniem , oraz pod warunkiem udowodnienia tego przez Kupującego . Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku gdy producent wyrobu wcześniej odrzucił reklamację wyrobu jak i w przypadku kiedy usunięcie wady produktu może odbyć się tylko i wyłącznie przez producenta wyrobu .
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
  Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
  Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
Shopping Cart
Scroll to Top
Przewiń do góry